NEST OF ENERGETICS - komplexní informační, komunikační a řídicí systém pro distributory energií

V oblasti lokální distribuce elektrické energie máme skvělé zkušenosti od roku 2009. Nyní jsou k Vašim službám!

NEO

Systém pro řízení distribučních soustav

Sběr dat

Pro sběr dat z lokální distribuční soustavy (LDS) využívá NEO zařízení uživatele nebo AlbisTech datakoncentrátor. Je jím speciální počítač na platformě ARM/Linux, vybavený 5 komunikačními kanály RS485, GSM modulem pro komunikaci s APN sítí, s hardwarovým zajištěním chodu v režimu 24/7 a doplňujícími moduly (LoRA Gateway, MESHové radiové sítě). Zařízení je umístěno ve stíněném pouzdru k umístění na DIN lištu.

Zpracování dat

Hlavním mozkem NEO je modul zajišťující sběr dat z různých zdrojů a jejich integraci na jednotnou formu. Dokáže zpracovat data z různých typů měřidel, založených na protokolu MODBUS nebo M-BUS, protokoly IEC, DLMS/COSEM, včetně různých manufacture specific rozšíření. Automaticky vyhodnocuje úplnost dat a v případě výskytu nežádoucích stavů (překročení kapacity, účiník, přepětí, podpětí, výpadek napětí v jednotlivých fázích, černý odběr,...) vyhlásí poplach a spustí sekvenci definovaných reakčních scénářů.

Správa dat

Administrativní modul poskytuje funkce pro autonomní správu distribuce. Pomocí speciálních nástrojů popisuje soustavu, eviduje zákazníky, smlouvy, odběrná místa, cenová rozhodnutí a další. Výstupem jsou procesy, vytvářející podklady pro operátora trhu a fakturaci, včetně komunikace se zákazníkem.

Přínosy pro uživatele

Automatizace procesů a bezobslužnost

Úspora investičních a provozních nákladů

Automatickými dálkovými odečty
Optimalizací odběru podle velikosti nasmlouvané rezervované kapacity
Na regulační služby vyrovnáváním systémové odchylky
Za nadbytečný personál
Zachycením nežádoucích stavů (překročení maxim, účiník, krádeže,...)

Technologická a administrativní správa odběrných míst

Automatická fakturace spotřeby energie

Automatická komunikace s OTE

Možnost připojení libovolných typů a druhů měřidel a senzoriky

Elektroměry, vodoměry, plynoměry, kalorimetry, PLC automaty jakéhokoliv výrobce
Komunikační technologie: ModBUS - TCP/RS485, MBUS, PLC, Sigfox, LoRa, Radio 433/866 MHz, SCADA, Vodafone NB-IoT, wireless RS485-MESH,...

Energetický dispečink

Podpora realtime analyzátorů především na vstupech do LDS

Zpracování dat v 1-minutovém profilu a jejich využití pro regulaci ¼ hodinového maxima

FUNKČNÍ BLOKY

SBĚR DAT

Datové koncentrátory, modemy, měřidla a přenosová zařízení, senzorika.

DATAGATE

Brána pro komunikaci s koncovými zařízeními.

WATCHDOG

Modul pro real time kontrolu konzistence dat a nežádoucích stavů.

DATOVÝ SKLAD

Místo pro rychlé, bezpečné a spolehlivé uložení libovolného množství dat. Výstupy jsou neustále k dispozici prostřednictvím objektového přístupu k vícerozměrným datům.

MOZEK SYSTÉMU

Vysoce výkonný a škálovatelný nástroj pro automatické řízení komplikovaných procesů zpracování dat, hlídání nežádoucích stavů, automatizované vytváření fakturačních podkladů, komunikace, řízení soustavy.

NÁSTROJE INTEGRAČNÍ PLATFORMY

Propojení s okolním světem, sběr dat a komunikace se systémy třetích stran, ekonomické a účetní, reporting.

DATAGATE

Nástroj pro automatizovanou komunikaci s odpovědnými pracovníky, nastavitelný podle specializovaných eskalačních scénářů.

ADMINISTRATIVA

Správa infrastruktury od předávacího místa, přes transformátory, po odběrná místa. Cenová rozhodnutí, správa měřidel, evidence zákazníků, evidence smluv, správa faktur, číselníky, správa externí komunikace, OTE, reporting.

NEO je Váš nejspolehlivější, nechybující a nejvýkonnější pracovník.

TECHNOLOGIE

1-3

1. Sběr dat a ovládání spínacích prvků - Za pomoci speciálních komunikačních zařízení různých typů NEO zajišťuje kontinuální sběr z různých typů měřidel. AlbisTech koncentrátor vybavený 5 porty RS 485, které zprostředkovávají komunikaci na průmyslové sběrnici MODBUS. Lze je použít i pro komunikaci prostřednictvím proprietárních protokolů výrobců elektroměrů. Kromě datových koncentrátorů umožňuje NEO používat i speciální zařízení od ostatních dodavatelů (datové modemy, radiové komunikátory technologie SIGFOX nebo LORA, zařízení pro prodloužení TCP/IP pomocí datové komunikace - 2N Smartcom,...).

2. Přenos dat - Pro vlastní zajištění komunikace používá NEO standardně GSM datové sítě. NEO podporuje technologii SIGFOX (T-Mobile) i LORA (České Radiokomunikace).

3. Uzlová komunikační jednotka - Komunikační server, jehož prostřednictvím jsou spravována všechna zařízení v síti NEO. Jeho úkolem je zabezpečit správu síťových prvků včetně datových koncentrátorů a přenos dat mezi datovými servery a koncovými prvky. Všechna data posbíraná v energetické síti prochází touto jednotkou, která dynamicky řídí jejich směrování k příslušným datovým serverům systému NEO.

4-6

4. DATAGATE - Vstupní brána do datových serverů NEO. Jejím hlavním úkolem je zaznamenat přijatá data, převést je podle modelu měřidla do jednotného formátu a udělat nad nimi základní kontrolní operace (kontrola konzistence dat, poměru naměřené činné a jalové složky, kontrola překročení rezervované kapacity, výpadku napětí, přepětí, podpětí,...). V případě, že se v síti odehrává nějaká nežádoucí událost, je WATCHDOG v DATAGATE první místo, kde je zachycena a předána příslušným pracovníkům distributora.

5. Datový sklad - Pro extrémně náročnou úlohu kontinuálního záznamu velkého množství strukturovaných naměřených dat, NEO používá databázovou a integrační platformu ENSEMBLE firmy InterSystems Corporation. Data jsou ukládána do komplikovaných datových struktur podporujících objektovou reprezentaci. Systém díky svým unikátním vlastnostem umožňuje udržovat kompletní historii čtvrthodinových profilů bez ztráty výkonu a dostupnosti v jakémkoliv objemu databáze.

6. Urgentní zprávy - Pro rychlé předání informace o problému v energetické síti směrem k odpovědným pracovníkům používá NEO s peciálního nástroje pro eskalační řízení za pomoci mobilních telefonů všech běžně používaných platforem.

7-9

7. Automatické procesy - Vedle robustního databázového stroje je důležitou součástí NEO i velmi výkonný nástroj pro automatické řízení procesů. Dělá z NEO téměř živou bytost, která dokáže odbavit všechny standardní procesy používané v distribuci energií bezobslužně. Kromě hlídání limitních hodnot a konzistence dat dokáže automaticky vypočítávat podklady pro fakturaci jakmile jsou k dispozici naměřená data a parametry smlouvy, automaticky odbavit povinné zprávy na Operátora trhu, vytvářet reporty, upozorňovat na problémy a vůbec zařídit většinu rutinních činností ve kterých může člověk chybovat.

8. Fakturace - Součástí NEO je tvorba fakturačních podkladů. Umožňuje to modul pro správu zákazníků, smluvních vztahů (velkoodběr i maloodběr), ceníků a cenových rozhodnutí, kompletní správu infrastruktury, dokumentace a dalších. Výstupem modulu fakturace je vedle automatického předání faktury přímo zákazníkovi i export dat pro navazující účetní systémy. NEO připraví faktury za distribuci i za silovou energii.

9. Integrační platforma - Pro komunikaci s okolním prostředím využívá NEO integrační vlastnosti platformy ENSEMBLE, která poskytuje podporu pro synchronizaci dat všemi standardně dostupnými prostředky od ODBC, přes webové služby až po dnes již okrajově používané předávání dat prostřednictvím souborového systému, FTP, nebo modernějšího SCP.

grid

O společnosti

Činnost firmy AlbisTech s.r.o je zaměřena na návrhy, vývoj a správu rozsáhlých informačních systémů v oblasti energetiky a zdravotnictví.

Kontakt

AlbisTech s.r.o.

Michelská 29/6

140 00 Praha 4

Česká republika

IČ: 05657687

DIČ: CZ05657687

Tel: +420 606 471 589

E-mail: info@albistech.com

Dat. schránka: a6c8vxk